เทศบาลตำบลดอนมนต์
อำเภอสตึก จังหวัดบุรีรัมย์

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลดอนมนต์ อำเภอสตึก จังหวัดบุรีรัมย์

สถิติ sitemap
วันนี้ 30
เดือนนี้3,296
ปีงบประมาณนี้(1 ต.ค.65)23,058
ทั้งหมด 142,637

crop_original ภาพกิจกรรม
กิจกรรมปลูกต้นไม้เนื่องในวันนวมินทรมหาราช ประจำปี พ.ศ. 2566
กิจกรรมปลูกต้นไม้ "วันต้นไม้ประจำปีของชาติ ปี พ.ศ. 2566
โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
กิจกรรมงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ. 2566
โครงการรณรงค์และการฉีดพ่นหมอกควันเพื่อกำจัดยุงลาย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ. 2566
กิจกรรมการแข่งขันกีฬาต้านภัยยาเสพติด ประจำปี พ.ศ. 2566 ดอนมนต์เกมส์ ครั้งที่ 23
กิจกรรมให้ความรู้เรื่องการคัดแยกขยะในครัวเรือนและการจัดทำถังขยะเปียกลดโลกร้อน
 
video_label ข่าวประชาสัมพันธ์
ประชาสัมพันธ์โครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง ของเทศบาลตำบลดอนมนต์ ประจำปี 2566
เผยแพร่วันที่ : 27 พฤศจิกายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview2
ประชาสัมพันธ์กิจกรรมปลูกต้นไม้ "วันต้นไม้ประจำปีของชาติ ปี พ.ศ. 2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 6 มิถุนายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview45
ประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการลดภาวะคลอดก่อนกำหนด poll
เผยแพร่วันที่ : 2 มิถุนายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview38
ประชาสัมพันธ์ เตือนภัยด้านการบริโภคอาหาร poll
เผยแพร่วันที่ : 24 เมษายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview53
ประชาสัมพันธ์การจัดทำถังขยะเปียกลดโลกร้อน poll
เผยแพร่วันที่ : 27 มกราคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview44

dvr ประกาศ

chat_bubble ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

cast ระบบการจัดซื้อจัดจ้าง egp
ผู้บริหารองค์กร
cast ผู้บริหารองค์กร
นายสมจิตร วิรุณละพันธ์
นายกเทศมนตรีตำบลดอนมนต์
โทร : 081-0730269
นายสมจิตร วิรุณละพันธ์
นายกเทศมนตรีตำบลดอนมนต์
โทร : 081-0730269
ตำแหน่งว่าง
ปลัดเทศบาลตำบลดอนมนต์
ตำแหน่งว่าง
ปลัดเทศบาลตำบลดอนมนต์
นางสาวศิริรัตน์ จันทะบุรี
รองปลัดเทศบาล รักษาราชการแทน ปลัดเทศบาลตำบลดอนมนต์
โทร : 099-1939982
นางสาวศิริรัตน์ จันทะบุรี
รองปลัดเทศบาล รักษาราชการแทน ปลัดเทศบาลตำบลดอนมนต์
โทร : 099-1939982

play_arrow วิดีโอกิจกรรม
public หนังสือราชการกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
หน่วยงานวันที่หนังสือวันที่หนังสือเรื่อง
กศ.
29/11/2566
29/11/2566
ประชาสัมพันธ์การประชุมวิชาการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ประเด็นการดูแลและพัฒนาเด็กที่มีความต้องการพิเศษ ตอนที่ 1 (เด็กที่มีความต้องการพิเศษ : บทบาทของครูเมื่อผู้ปกครองยังไม่ยอมรับ)
กศ.
17/11/2566
17/11/2566
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาสมรรถนะครูในการปฏิบัติหน้าที่แนะแนวที่เชื่อมโยงตามข้อตกลง ในการพัฒนางาน (Performance Agreement : PA) ของสถานศึกษาขั้นพื้นฐานสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
[สิ่งที่ส่งมาด้วย 1-5]
[สิ่งที่ส่งมาด้วย 6]
กพส.
13/11/2566
13/11/2566
การเสนอคำขอรับการสนับสนุนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 งบเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ขององค์การบริหารส่วนตำบล
กค.
16/10/2566
16/10/2566
โครงการฝึกอบรมการปฏิบัติงานพัสดุในระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (e-GP) ระยะที่ 5
สน.คท.
04/12/2566
04/12/2566
กำหนดวิธีปฏิบัติในการให้ความช่วยเหลือประชาชนผู้ประสบสาธารณภัย กรณีช้างป่าหรือสัตว์ป่าทำลายพืชผลทางการเกษตร รวมถึงชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
กต.
04/12/2566
04/12/2566
ขอแก้ไขชื่อภาษาอังกฤษของศูนย์ข้อมูลการเลือกตั้งท้องถิ่นแห่งชาติ (NLC)

ระบบบริการออนไลน์ (E-services)

ระบบ online/ข้อมูลข่าวสาร

ระเบียบ/กฎหมาย

ลิงค์น่าสนใจ
ข้อมูลสารสนเทศ