เทศบาลตำบล
ดอนมนต์
อำเภอสตึก จังหวัดบุรีรัมย์

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลดอนมนต์ อำเภอสตึก จังหวัดบุรีรัมย์
account_box คณะผู้บริหาร
นายสมจิตร วิรุณละพันธ์
นายกเทศมนตรีตำบลดอนมนต์
โทร : 081-0730269
นายเสนีย์ จินพละ
รองนายกเทศมนตรีตำบลดอนมนต์
โทร : 089-8488192
นายสังคม ศรีประดู่
รองนายกเทศมนตรีตำบลดอนมนต์
โทร : 081-3607121
นายวินัย ปาปะเกา
ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีตำบลดอนมนต์
โทร : 081-7301965
นายอภิสิทธิ์ แก้วสีนอ
เลขานายกเทศมนตรีตำบลดอนมนต์
โทร : 089-9485244
account_box ฝ่ายสภา
นายบุญมา สุทธะสนธิ์
ประธานสภาเทศบาลตำบลดอนมนต์
โทร : 090-2361222
นายโสภา น้อยพรม
รองประธานสภาเทศบาลตำบลดอนมนต์
โทร : 098-1306890
นางธิญานันท์ ชัยสุวรรณ
สมาชิกาภาเทศบาลตำบลดอนมนต์ เขต 1
โทร : 092-2916714
นางสาวเสาวลักษณ์ ตุลา
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลดอนมนต์ เขต 1
โทร : 099-0368558
นายสำเนียง ลุนราช
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลดอนมนต์ เขต 1
โทร : 089-9176841
นายสุรศักดิ์ ขะจีฟ้า
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลดอนมนต์ เขต 1
โทร : 065-2526536
นายอุทัย เปษาโก
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลดอนมนต์ เขต 1
โทร : 082-8690190
นายอุทัย นบน้อม
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลดอนมนต์ เขต 1
โทร : 093-0935107
นายสมพร ชมภู
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลดอนมนต์ เขต 2
โทร : 082-1441135
นายเศรษฐพงศ์ สุทธสนธิ์
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลดอนมนต์ เขต 2
โทร : 089-2354308
นายศักดิ์เสถียร พนมรัตน์
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลดอนมนต์ เขต 2
โทร : 083-0420875
นายชัชวาลย์ คำตา
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลดอนมนต์ เขต 2
โทร : 085-0931049
นางคณิศร มะลิวรรณ์
เลขานุการสภาเทศบาลตำบลดอนมนต์
โทร : 064-6732845
account_box สำนักปลัด
account_box กองคลัง
account_box กองช่าง
นายปราโมทย์ งดงาม
ผู้อำนวยการกองช่าง
โทร : 083-3780798
นายรุ่งโรจน์ วรรณภักดิ์
นายช่างโยธาปฏิบัติงาน
โทร : 084-8277880
นายกิตติ ชะนุดรัมย์
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
โทร : 089-9452816
account_box กองการศึกษา
นายอนันท์ หลุนบูชา
ผู้อำนวยการกองการศึกษา
โทร : 083-3695626
นางสาวยุภาพร สมศรี
นักวิชาการศึกษาชำนาญการ
โทร : 098-5854288
นางบัวสอน สุทธสนธิ์
ครู คศ.2
โทร : 093-0958763
นางดาวรุ่ง หงส์พิลา
ครูผู้ดูแลเด็ก
โทร : 088-3784161
account_box กองส่งเสริมการเกษตร
นายอัศวิน พินิจ
ผู้อำนวยการกองส่งเสริมการเกษตร
โทร : 089-7213930
นายรัฐฐกร ทวีธนวาณิชย์
นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ
โทร : 096-8656347