เทศบาลตำบลดอนมนต์
อำเภอสตึก จังหวัดบุรีรัมย์

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลดอนมนต์ อำเภอสตึก จังหวัดบุรีรัมย์
group คณะผู้บริหาร
นายสมจิตร วิรุณละพันธ์
นายกเทศมนตรีตำบลดอนมนต์
โทร : 081-0730269
นายเสนีย์ จินพละ
รองนายกเทศมนตรีตำบลดอนมนต์
โทร : 089-8488192
นายสังคม ศรีประดู่
รองนายกเทศมนตรีตำบลดอนมนต์
โทร : 081-3607121
นายวินัย ปาปะเกา
ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีตำบลดอนมนต์
โทร : 081-7301965
นายอภิสิทธิ์ แก้วสีนอ
เลขานุการนายกเทศมนตรีตำบลดอนมนต์
โทร : 089-9485244
group ฝ่ายสภา
นายโสภา น้อยพรม
ประธานสภาเทศบาลตำบลดอนมนต์
นายสมพร ชมภู
รองประธานสภาเทศบาลตำบลดอนมนต์
นางคณิศร มะลิวรรณ์
เลขานุการสภาเทศบาลตำบลดอนมนต์
นางธิญานันท์ ชัยสุวรรณ
สมาชิกาภาเทศบาลตำบลดอนมนต์ เขต 1
นางสาวเสาวลักษณ์ ตุลา
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลดอนมนต์ เขต 1
นายสำเนียง ลุนราช
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลดอนมนต์ เขต 1
นายสุรศักดิ์ ขะจีฟ้า
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลดอนมนต์ เขต 1
นายอุทัย เปษาโก
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลดอนมนต์ เขต 1
นายอุทัย นบน้อม
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลดอนมนต์ เขต 1
นายเศรษฐพงศ์ สุทธสนธิ์
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลดอนมนต์ เขต 2
นายศักดิ์เสถียร พนมรัตน์
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลดอนมนต์ เขต 2
นายชัชวาลย์ คำตา
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลดอนมนต์ เขต 2
นายหลอม การุณ
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลดอนมนต์ เขต 2
account_box สำนักปลัด
จ่าสิบเอกปริพรรห์ บึงไกล
หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล
นางคณิศร มะลิวรรณ์
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ
นางสาวพัชรินทร์ กองน้อย
นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ
นางสาวนงนุช วิรุลพันธ์
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ
นายชานนท์ หลุ่งเป้า
เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยชำนาญงาน
นายธนารัตน์ หนองหาร
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
นางสาวกมลนิตย์ ปีย์เจริญธนกุล
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
นายชิษณุพงศ์ เนียมหัตถี
เจ้าพนักงานสาธารณสุขปฏิบัติงาน
นางคมคาย พิมพ์จันทึก
นักพัฒนาชุมชน
นายคธาวุธ คำมณี
ผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบายและแผน
ตำแหน่งว่าง
พนักงานขับรถยนต์
ตำแหน่งว่าง
พนักงานขับรถยนต์
นายปรัชฌ์ญา ทาทอง
คนงาน (งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย)
ตำแหน่งว่าง
คนงาน (งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย)
นางสาวอ้อม ศิลา
คนงาน (งานประชาสัมพันธ์)
นายสุภาพ มุมทอง
คนงานเครื่องสูบน้ำ
ตำแหน่งว่าง
คนงานเครื่องสูบน้ำ
ตำแหน่งว่าง
ภารโรง
นายอำนวย หนองหาร
พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา
account_box กองคลัง
นางเรืองทิพย์ จัตุกูล
ผู้อำนวยการกองคลัง
นางสาวเกษร โศกหอม
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ
ตำแหน่งว่าง
นักวิชาการคลัง
นางสาวบุษกร มูลตรีบุตร
เจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน
นางปรีญา คูรัมย์
เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ชำนาญงาน
นางสาวพิรุณรัตน์ บุญโคกล่าม
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
นางสาวพิกุล ฉางรัมย์
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ
account_box กองช่าง
นายปราโมทย์ งดงาม
ผู้อำนวยการกองช่าง
นายรุ่งโรจน์ วรรณภักดิ์
นายช่างโยธาปฏิบัติงาน
นายชาญณรงค์ สราญบุรุษ
นายช่างโยธาชำนาญงาน
นายกิตติ ชะนุดรัมย์
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
ตำแหน่งว่าง
คนงาน (ช่างไฟฟ้า)
ตำแหน่งว่าง
พนักงานขับรถยนต์
account_box กองการศึกษา
นายอนันท์ หลุนบูชา
ผู้อำนวยการกองการศึกษา
นางสาวยุภาพร สมศรี
นักวิชาการศึกษาชำนาญการ
ตำแหน่งว่าง
หัวหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
นางบัวสอน สุทธสนธิ์
ครู
ตำแหน่งว่าง
ครู
ตำแหน่งว่าง
ครูผู้ดูแลเด็ก
ตำแหน่งว่าง
ครูผู้ดูแลเด็ก
ตำแหน่งว่าง
ผู้ช่วยหัวหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
นางดาวรุ่ง หงส์พิลา
ผู้ดูแลเด็ก (ทักษะ)
account_box กองส่งเสริมการเกษตร
นายอัศวิน พินิจ
ผู้อำนวยการกองส่งเสริมการเกษตร
นายรัฐฐกร ทวีธนวาณิชย์
นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ