เทศบาลตำบลดอนมนต์
อำเภอสตึก จังหวัดบุรีรัมย์

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลดอนมนต์ อำเภอสตึก จังหวัดบุรีรัมย์
group คณะผู้บริหาร
นายสมจิตร วิรุณละพันธ์
นายกเทศมนตรีตำบลดอนมนต์
โทร : 081-0730269
นายเสนีย์ จินพละ
รองนายกเทศมนตรีตำบลดอนมนต์
โทร : 089-8488192
นายสังคม ศรีประดู่
รองนายกเทศมนตรีตำบลดอนมนต์
โทร : 081-3607121
นายวินัย ปาปะเกา
ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีตำบลดอนมนต์
โทร : 081-7301965
นายอภิสิทธิ์ แก้วสีนอ
เลขานุการนายกเทศมนตรีตำบลดอนมนต์
โทร : 089-9485244
group ฝ่ายสภา
นายโสภา น้อยพรม
ประธานสภาเทศบาลตำบลดอนมนต์
นายสมพร ชมภู
รองประธานสภาเทศบาลตำบลดอนมนต์
นางธิญานันท์ ชัยสุวรรณ
สมาชิกาภาเทศบาลตำบลดอนมนต์ เขต 1
นางสาวเสาวลักษณ์ ตุลา
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลดอนมนต์ เขต 1
นายสำเนียง ลุนราช
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลดอนมนต์ เขต 1
นายสุรศักดิ์ ขะจีฟ้า
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลดอนมนต์ เขต 1
นายอุทัย เปษาโก
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลดอนมนต์ เขต 1
นายอุทัย นบน้อม
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลดอนมนต์ เขต 1
นายเศรษฐพงศ์ สุทธสนธิ์
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลดอนมนต์ เขต 2
นายศักดิ์เสถียร พนมรัตน์
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลดอนมนต์ เขต 2
นายชัชวาลย์ คำตา
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลดอนมนต์ เขต 2
นายหลอม การุณ
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลดอนมนต์ เขต 2
นางคณิศร มะลิวรรณ์
เลขานุการสภาเทศบาลตำบลดอนมนต์
account_box สำนักปลัด
จ่าสิบเอกปริพรรห์ บึงไกล
หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล
นางคณิศร มะลิวรรณ์
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ
ตำแหน่งว่าง
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
นางสาวพัชรินทร์ กองน้อย
นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ
นางสาวนงนุช วิรุลพันธ์
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
นางสาวกมลนิตย์ ปีย์เจริญธนกุล
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
นายชานนท์ หลุ่งเป้า
เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยชำนาญงาน
นายชิษณุพงศ์ เนียมหัตถี
เจ้าพนักงานสาธารณสุขปฏิบัติงาน
นางคมคาย พิมพ์จันทึก
นักพัฒนาชุมชน
นายคธาวุธ คำมณี
ผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบายและแผน
นายที ชารัมย์
ภารโรง
นายธรรมนูญ ชาวนา
พนักงานขับรถ
นายสุภาพ มุมทอง
คนงานเครื่องสูบน้ำ
นายชาตรี เสนีโสด
คนงานเครื่องสูบน้ำ
นายอำนวย หนองหาร
คนงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา
นายปรัชฌ์ญา ทาทอง
คนงาน (งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย)
นางสาวอ้อม ศิลา
คนงาน (งานประชาสัมพันธ์)
account_box กองคลัง
นางเรืองทิพย์ จัตุกูล
ผู้อำนวยการกองคลัง
นางสาวเกษร โศกหอม
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ
นางปรีญา คูรัมย์
เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ชำนาญงาน
นางสาวบุษกร มูลตรีบุตร
เจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน
นางสาวพิรุณรัตน์ บุญโคกล่าม
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
นางสาวพิกุล ฉางรัมย์
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ
account_box กองช่าง
นายปราโมทย์ งดงาม
ผู้อำนวยการกองช่าง
นายรุ่งโรจน์ วรรณภักดิ์
นายช่างโยธาปฏิบัติงาน
นายชาญณรงค์ สราญบุรุษ
นายช่างโยธาชำนาญงาน
นายกิตติ ชะนุดรัมย์
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
account_box กองการศึกษา
นายอนันท์ หลุนบูชา
ผู้อำนวยการกองการศึกษา
นางสาวยุภาพร สมศรี
นักวิชาการศึกษาชำนาญการ
นางบัวสอน สุทธสนธิ์
ครู คศ.2
นางดาวรุ่ง หงส์พิลา
ครูผู้ดูแลเด็ก
account_box กองส่งเสริมการเกษตร
นายอัศวิน พินิจ
ผู้อำนวยการกองส่งเสริมการเกษตร
นายรัฐฐกร ทวีธนวาณิชย์
นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ