messager


เทศบาลตำบลดอนมนต์
อำเภอสตึก จังหวัดบุรีรัมย์

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลดอนมนต์ อำเภอสตึก จังหวัดบุรีรัมย์
folder คู่มือมาตรฐานการให้บริการ
คู่มือการใช้งาน E-services สำหรับประชาชน poll
เผยแพร่วันที่ : 19 เมษายน 2567 | เปิดอ่าน : 27
การรับเรื่องราวร้องทุกข์ / ร้องเรียน poll
เผยแพร่วันที่ : 15 กุมภาพันธ์ 2567 | เปิดอ่าน : 21
การขอข้อมูลข่าวสารทั่วไป poll
เผยแพร่วันที่ : 15 กุมภาพันธ์ 2567 | เปิดอ่าน : 22
การจัดเก็บภาษีป้าย poll
เผยแพร่วันที่ : 15 กุมภาพันธ์ 2567 | เปิดอ่าน : 25
การจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลุกสร้าง poll
เผยแพร่วันที่ : 15 กุมภาพันธ์ 2567 | เปิดอ่าน : 22
การจดทะเบียนพาณิชย์ poll
เผยแพร่วันที่ : 15 กุมภาพันธ์ 2567 | เปิดอ่าน : 18
การปรับปรุงสภาพแวดล้อมและสิ่งอำนวยความสะดวกของผู้สูงอายุ poll
เผยแพร่วันที่ : 15 กุมภาพันธ์ 2567 | เปิดอ่าน : 15
การปรับปรุงซ่อมแซมบ้านผู้พิการ poll
เผยแพร่วันที่ : 15 กุมภาพันธ์ 2567 | เปิดอ่าน : 20
การขึ้นทะเบียนเด็กแรกเกิด poll
เผยแพร่วันที่ : 15 กุมภาพันธ์ 2567 | เปิดอ่าน : 20
การขึ้นทะเบียนผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ป่วยเอดส์ poll
เผยแพร่วันที่ : 15 กุมภาพันธ์ 2567 | เปิดอ่าน : 20
การขอใบอนุญาตจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ poll
เผยแพร่วันที่ : 15 กุมภาพันธ์ 2567 | เปิดอ่าน : 17
การฉีดพ่นหมอกควันเพื่อกำจัดยุง (กรณีเกิดไข้เลือดออกระบาดในพื้นที่ตำบลดอนมนต์) poll
เผยแพร่วันที่ : 15 กุมภาพันธ์ 2567 | เปิดอ่าน : 14
1 - 12 (ทั้งหมด 12 รายการ) 1