เทศบาลตำบลดอนมนต์
อำเภอสตึก จังหวัดบุรีรัมย์

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลดอนมนต์ อำเภอสตึก จังหวัดบุรีรัมย์
account_box สำนักปลัด
จ่าสิบเอกปริพรรห์ บึงไกล
หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล
นางคณิศร มะลิวรรณ์
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ
ตำแหน่งว่าง
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
นางสาวพัชรินทร์ กองน้อย
นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ
นางสาวนงนุช วิรุลพันธ์
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
นางสาวกมลนิตย์ ปีย์เจริญธนกุล
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
นายชานนท์ หลุ่งเป้า
เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยชำนาญงาน
นายชิษณุพงศ์ เนียมหัตถี
เจ้าพนักงานสาธารณสุขปฏิบัติงาน
นางคมคาย พิมพ์จันทึก
นักพัฒนาชุมชน
นายคธาวุธ คำมณี
ผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบายและแผน
ตำแหน่งว่าง
พนักงานขับรถ
นายธรรมนูญ ชาวนา
พนักงานขับรถ
นายที ชารัมย์
ภารโรง
นายสุภาพ มุมทอง
คนงานเครื่องสูบน้ำ
นายชาตรี เสนีโสด
คนงานเครื่องสูบน้ำ
นายอำนวย หนองหาร
คนงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา
นายปรัชฌ์ญา ทาทอง
คนงาน (งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย)
นางสาวอ้อม ศิลา
คนงาน (งานประชาสัมพันธ์)