เทศบาลตำบล
ดอนมนต์
อำเภอสตึก จังหวัดบุรีรัมย์

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลดอนมนต์ อำเภอสตึก จังหวัดบุรีรัมย์
account_box สำนักปลัด
จ่าสิบเอกปริพรรห์ บึงไกล
หัวหน้าสำนักปลัด
โทร : 064-4523282
นางคณิศร มะลิวรรณ์
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ
โทร : 064-6732845
นางปนัดดา สักการี
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
โทร : 089-8657047
นางสาวพัชรินทร์ กองน้อย
นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ
โทร : 061-1022398
นางสาวนงนุช วิรุลพันธ์
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
โทร : 081-9919155
นางสางกมลนิตย์ ปีย์เจริญธนกุล
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
โทร : 081-9263915
นายชานนท์ หลุ่งเป้า
เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยชำนาญงาน
โทร : 061-0198951
นายชิษณุพงศ์ เนียมหัตถี
เจ้าพนักงานสาธารณสุขปฏิบัติงาน
โทร : 080-8151741
นางคมคาย พิมพ์จันทึก
นักพัฒนาชุมชน
โทร : 080-1523913
นายคธาวุธ คำมณี
ผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบายและแผน
โทร : 082-1252822
นายวุฒิพงษ์ หนองหาร
พนักงานขับรถ
โทร : 081-2662794
นายธรรมนูญ ชาวนา
พนักงานขับรถ
โทร : 064-2951763
นายที ชารัมย์
ภารโรง
โทร : 080-1138410
นายสุภาพ มุมทอง
คนงานเครื่องสูบน้ำ
โทร : 087-1073017
นายชาตรี เสนีโสด
คนงานเครื่องสูบน้ำ
โทร : 093-3695027
นายอำนวย หนองหาร
คนงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา
โทร : 0935192916
นายปรัชฌ์ญา ทาทอง
คนงาน(งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย)
โทร : 065-6111697
นางสาวอ้อม ศิลา
คนงาน(งานประชาสัมพันธ์)
โทร : 086-4188621