messager


เทศบาลตำบลดอนมนต์
อำเภอสตึก จังหวัดบุรีรัมย์

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลดอนมนต์ อำเภอสตึก จังหวัดบุรีรัมย์
account_box สำนักปลัดเทศบาล
จ่าสิบเอกปริพรรห์ บึงไกล
หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล
นางคณิศร มะลิวรรณ์
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ
นางสาวพัชรินทร์ กองน้อย
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ
นางสาวนงนุช วิรุลพันธ์
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ
นายชานนท์ หลุ่งเป้า
เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยชำนาญงาน
นายธนารัตน์ หนองหาร
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
นางสาวกมลนิตย์ ปีย์เจริญธนกุล
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
นายชิษณุพงศ์ เนียมหัตถี
เจ้าพนักงานสาธารณสุขปฏิบัติงาน
นางคมคาย พิมพ์จันทึก
นักพัฒนาชุมชน
นายคธาวุธ คำมณี
ผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบายและแผน
ตำแหน่งว่าง
พนักงานขับรถยนต์
ตำแหน่งว่าง
พนักงานขับรถยนต์
นายปรัชฌ์ญา ทาทอง
คนงาน (งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย)
นางสาวอ้อม ศิลา
คนงาน (งานประชาสัมพันธ์)
นายสุภาพ มุมทอง
คนงานเครื่องสูบน้ำ
ตำแหน่งว่าง
คนงานเครื่องสูบน้ำ
ตำแหน่งว่าง
ภารโรง
นายอำนวย หนองหาร
พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา