เทศบาลตำบล
ดอนมนต์
อำเภอสตึก จังหวัดบุรีรัมย์

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลดอนมนต์ อำเภอสตึก จังหวัดบุรีรัมย์
account_box ฝ่ายสภา
นายบุญมา สุทธะสนธิ์
ประธานสภาเทศบาลตำบลดอนมนต์
โทร : 090-2361222
นายโสภา น้อยพรม
รองประธานสภาเทศบาลตำบลดอนมนต์
โทร : 098-1306890
นางธิญานันท์ ชัยสุวรรณ
สมาชิกาภาเทศบาลตำบลดอนมนต์ เขต 1
โทร : 092-2916714
นางสาวเสาวลักษณ์ ตุลา
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลดอนมนต์ เขต 1
โทร : 099-0368558
นายสำเนียง ลุนราช
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลดอนมนต์ เขต 1
โทร : 089-9176841
นายสุรศักดิ์ ขะจีฟ้า
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลดอนมนต์ เขต 1
โทร : 065-2526536
นายอุทัย เปษาโก
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลดอนมนต์ เขต 1
โทร : 082-8690190
นายอุทัย นบน้อม
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลดอนมนต์ เขต 1
โทร : 093-0935107
นายสมพร ชมภู
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลดอนมนต์ เขต 2
โทร : 082-1441135
นายเศรษฐพงศ์ สุทธสนธิ์
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลดอนมนต์ เขต 2
โทร : 089-2354308
นายศักดิ์เสถียร พนมรัตน์
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลดอนมนต์ เขต 2
โทร : 083-0420875
นายชัชวาลย์ คำตา
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลดอนมนต์ เขต 2
โทร : 085-0931049
นางคณิศร มะลิวรรณ์
เลขานุการสภาเทศบาลตำบลดอนมนต์
โทร : 064-6732845