messager


เทศบาลตำบลดอนมนต์
อำเภอสตึก จังหวัดบุรีรัมย์

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลดอนมนต์ อำเภอสตึก จังหวัดบุรีรัมย์
group ฝ่ายนิติบัญญัติ
นายโสภา น้อยพรม
ประธานสภาเทศบาลตำบลดอนมนต์
นายสมพร ชมภู
รองประธานสภาเทศบาลตำบลดอนมนต์
นางคณิศร มะลิวรรณ์
เลขานุการสภาเทศบาลตำบลดอนมนต์
นางธิญานันท์ ชัยสุวรรณ
สมาชิกาภาเทศบาลตำบลดอนมนต์ เขต 1
นางสาวเสาวลักษณ์ ตุลา
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลดอนมนต์ เขต 1
นายสำเนียง ลุนราช
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลดอนมนต์ เขต 1
นายสุรศักดิ์ ขะจีฟ้า
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลดอนมนต์ เขต 1
นายอุทัย เปษาโก
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลดอนมนต์ เขต 1
นายอุทัย นบน้อม
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลดอนมนต์ เขต 1
นายเศรษฐพงศ์ สุทธสนธิ์
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลดอนมนต์ เขต 2
นายศักดิ์เสถียร พนมรัตน์
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลดอนมนต์ เขต 2
นายชัชวาลย์ คำตา
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลดอนมนต์ เขต 2
นายหลอม การุณ
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลดอนมนต์ เขต 2