เทศบาลตำบลดอนมนต์
อำเภอสตึก จังหวัดบุรีรัมย์

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลดอนมนต์ อำเภอสตึก จังหวัดบุรีรัมย์
crop_original ภาพกิจกรรม
โครงการรณรงค์และการฉีดพ่นหมอกควันเพื่อกำจัดยุงลาย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 [10 มกราคม 2566]
โครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง ประจำปี พ.ศ. 2566 [9 พฤศจิกายน 2565]
โครงการตลาดประชารัฐท้องถิ่นสุขใจ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 [30 กันยายน 2565]
โครงการส่งเสริมการคัดแยกขยะมูลฝอย ประจำปี พ.ศ. 2565 [29 กันยายน 2565]
โครงการขยะอันตรายแลกไข่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 [28 กันยายน 2565]
การเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลดอนมนต์ เขตเลือกตั้งที่ 2 (แทนตำแหน่งที่ว่าง) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 [25 กันยายน 2565]
โครงการรณรงค์และการฉีดพ่นหมอกควันเพื่อกำจัดยุงลาย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 [16 กันยายน 2565]
กิจกรรมการแข่งขันเต้นบาสโลบของเทศบาลตำบลดอนมนต์ ประจำปี พ.ศ. 2565 [10 กันยายน 2565]
โครงการส่งเสริมสุขภาพจิตผู้สูงอายุโดยใช้หลักธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 [19 สิงหาคม 2565]
โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 [10 กรกฎาคม 2565]
1 2 3 4 5 6 1 - 10 (ทั้งหมด 58 รายการ)