messager


เทศบาลตำบลดอนมนต์
อำเภอสตึก จังหวัดบุรีรัมย์

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลดอนมนต์ อำเภอสตึก จังหวัดบุรีรัมย์
crop_original ภาพกิจกรรม
กิจกรรมการแข่งขันกีฬามวลชนท้องถิ่นสัมพันธ์ ครั้งที่ 1 ประจำปี 2567[20 มีนาคม 2567]
กิจกรรมงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ. 2567[13 มกราคม 2567]
โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ. 2567[5 มกราคม 2567]
โครงการอบรมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) หลักสูตรจัดตั้ง ประจำปี พ.ศ. 2567[18 ธันวาคม 2566]
โครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง ประจำปี พ.ศ. 2567[27 พฤศจิกายน 2566]
กิจกรรมปลูกต้นไม้เนื่องในวันนวมินทรมหาราช ประจำปี พ.ศ. 2566[11 ตุลาคม 2566]
กิจกรรมปลูกต้นไม้ "วันต้นไม้ประจำปีของชาติ ปี พ.ศ. 2566[6 มิถุนายน 2566]
โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566[16 มีนาคม 2566]
กิจกรรมงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ. 2566[14 มกราคม 2566]
โครงการรณรงค์และการฉีดพ่นหมอกควันเพื่อกำจัดยุงลาย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566[10 มกราคม 2566]
1 2 3 4 5 6 7 1 - 10 (ทั้งหมด 69 รายการ)