ชื่อเรื่อง : ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ เพื่อใช้ในการรณรงค์ป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก ประจำปีงบประมาณ 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง