ชื่อเรื่อง : ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์ เครื่องคอมพิวเตอร์ All In One จำนวน 1 เครื่องหน่วยงานเจ้าของงบประมาณกองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง