ชื่อเรื่อง : ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 2 รายการ หน่วยงานเจ้าของงบประมาณกองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง