ชื่อเรื่อง : ซื้อวัสดุกีฬาสำหรับประชาชน ตามโครงการจัดการเข่งขันกีฬาประชาชนต้านยาเสพติดของตำบลดอนมนต์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง