messager


เทศบาลตำบลดอนมนต์
อำเภอสตึก จังหวัดบุรีรัมย์

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลดอนมนต์ อำเภอสตึก จังหวัดบุรีรัมย์
dvr ประกาศ
ประกาศเทศบาลตำบลดอนมนต์ เรื่อง ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) แก้ไขครั้งที่ 4 เทศบาลตำบลดอนมนต์
เผยแพร่วันที่ : 11 กรกฎาคม 2567 | เปิดอ่าน : 4
ประกาศเทศบาลตำบลดอนมนต์ เรื่อง การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2567 โอนครั้งที่ 12
เผยแพร่วันที่ : 1 กรกฎาคม 2567 | เปิดอ่าน : 3
ประกาศเทศบาลตำบลดอนมนต์ เรื่อง การแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2567 ครั้งที่ 3
เผยแพร่วันที่ : 28 มิถุนายน 2567 | เปิดอ่าน : 2
ประกาศเทศบาลตำบลดอนมนต์ เรื่อง การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2567 โอนครั้งที่ 11
เผยแพร่วันที่ : 28 มิถุนายน 2567 | เปิดอ่าน : 2
ประกาศเทศบาลตำบลดอนมนต์ เรื่อง ฐานข้อมูลนวัตกรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น
เผยแพร่วันที่ : 11 มิถุนายน 2567 | เปิดอ่าน : 3
ประกาศเทศบาลตำบลดอนมนต์ เรื่อง การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2567 โอนครั้งที่ 10 poll
เผยแพร่วันที่ : 27 พฤษภาคม 2567 | เปิดอ่าน : 13
ประกาศเทศบาลตำบลดอนมนต์ เรื่อง การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2567 โอนครั้งที่ 9
เผยแพร่วันที่ : 8 พฤษภาคม 2567 | เปิดอ่าน : 10
ประกาศเทศบาลตำบลดอนมนต์ เรื่อง ประกาศรายชื่อพนักงานเทศบาล ผู้มีการปฏิบัติงานอยู่ในระดับดีเด่น รอบการประเมินฯ ครั้งที่ 1 (1 ตุลาคม 2566 - 31 มีนาคม 2567) poll
เผยแพร่วันที่ : 24 เมษายน 2567 | เปิดอ่าน : 14
ประกาศเทศบาลตำบลดอนมนต์ เรื่อง การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2567 โอนครั้งที่ 8 poll
เผยแพร่วันที่ : 17 เมษายน 2567 | เปิดอ่าน : 11
ประกาศเทศบาลตำบลดอนมนต์ เรื่อง ให้ใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) เพื่มเติม ฉบับที่ 5 ของเทศบาลตำบลดอนมนต์ poll
เผยแพร่วันที่ : 11 เมษายน 2567 | เปิดอ่าน : 20
ประกาศเทศบาลตำบลดอนมนต์ เรื่อง การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2567 โอนครั้งที่ 7 poll
เผยแพร่วันที่ : 11 เมษายน 2567 | เปิดอ่าน : 20
ประกาศเทศบาลตำบลดอนมนต์ เรื่อง ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) แก้ไขครั้งที่ 3 เทศบาลตำบลดอนมนต์
เผยแพร่วันที่ : 25 มีนาคม 2567 | เปิดอ่าน : 1
ประกาศเทศบาลตำบลดอนมนต์ เรื่อง การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2567 โอนครั้งที่ 6 poll
เผยแพร่วันที่ : 25 มีนาคม 2567 | เปิดอ่าน : 18
ประกาศเทศบาลตำบลดอนมนต์ เรื่อง การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2567 โอนครั้งที่ 5 poll
เผยแพร่วันที่ : 14 มีนาคม 2567 | เปิดอ่าน : 15
ประกาศเทศบาลตำบลดอนมนต์ เรื่อง การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2567 โอนครั้งที่ 4 poll
เผยแพร่วันที่ : 1 มีนาคม 2567 | เปิดอ่าน : 27
ประกาศเทศบาลตำบลดอนมนต์ เรื่อง การรับสมัครบุคคล เป็นคณะกรรมการมาตรฐานจริยธรรมประจำเทศบาลตำบลดอนมนต์ ตำแหน่ง กรรมการมาตรฐานจริยธรรมประจำเทศบาลตำบลดอนมนต์ (ข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น) poll
เผยแพร่วันที่ : 7 กุมภาพันธ์ 2567 | เปิดอ่าน : 25
ประกาศเทศบาลตำบลดอนมนต์ เรื่อง การรับสมัครบุคคล เป็นคณะกรรมการมาตรฐานจริยธรรมประจำเทศบาลตำบลดอนมนต์ ตำแหน่ง ประธานกรรมการมาตรฐานจริยธรรมประจำเทศบาลตำบลดอนมนต์ (ผู้ทรงคุณวุฒืภายนอกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น) poll
เผยแพร่วันที่ : 7 กุมภาพันธ์ 2567 | เปิดอ่าน : 32
ประกาศเทศบาลตำบลดอนมนต์ เรื่อง การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2567 โอนครั้งที่ 3 poll
เผยแพร่วันที่ : 30 มกราคม 2567 | เปิดอ่าน : 35
ประกาศเทศบาลตำบลดอนมนต์ เรื่อง การขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 ประจำปีภาษี 2567 poll
เผยแพร่วันที่ : 12 มกราคม 2567 | เปิดอ่าน : 32
ประกาศเทศบาลตำบลดอนมนต์ เรื่อง บัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสื่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 poll
เผยแพร่วันที่ : 12 มกราคม 2567 | เปิดอ่าน : 38
1 - 20 (ทั้งหมด 100 รายการ) 1 2 3 4 5