เทศบาลตำบลดอนมนต์
อำเภอสตึก จังหวัดบุรีรัมย์

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลดอนมนต์ อำเภอสตึก จังหวัดบุรีรัมย์
account_box กองคลัง
นางเรืองทิพย์ จัตุกูล
ผู้อำนวยการกองคลัง
นางสาวเกษร โศกหอม
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ
นางปรีญา คูรัมย์
เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ชำนาญงาน
นางสาวบุษกร มูลตรีบุตร
เจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน
นางสาวพิรุณรัตน์ บุญโคกล่าม
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
นางสาวพิกุล ฉางรัมย์
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ