เทศบาลตำบล
ดอนมนต์
อำเภอสตึก จังหวัดบุรีรัมย์

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลดอนมนต์ อำเภอสตึก จังหวัดบุรีรัมย์
account_box กองคลัง
นางเรืองทิพย์ จัตุกูล
ผู้อำนวยการกองคลัง
โทร : 081-0683682
นางสาวเกษร โศกหอม
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ
โทร : 054-3785732
นางปรีญา คูรัมย์
เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ชำนาญงาน
โทร : 064-0241487
นางสาวบุษกร มูลตรีบุตร
เจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน
โทร : 086-2629350
นางสาวพิรุณรัตน์ บุญโคกล่าม
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
โทร : 093-5129199
นางสาวพิกุล ฉางรัมย์
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ
โทร : 082-7556364